๊Pำฺฮา‚ƒกกกกผำภีฑศผูศีึฎยรฃจCaribic Vacations Ltd.ฃฌบ†ทQCVLฃฉสวัภูIผำ๎Iฯศตฤฤฟตฤตุนภํนซหพฃฌฟษž้๎™ฟอฬแนฉถเทNถเ˜ำตฤท„ีฃฌฤ™Cˆ๖ฝำหอบอยรำฮตฝด๓ะอฦ๓˜Iป๎„ำบอVIPูFูeฝำดกฃ

กกกกผำภีฑศผูศีึฎยรตฤฟ‚ฒฟิOิฺัภูIผำตฤยรำฮ„ูตุรษฬุธ็žณกฃฮา‚ƒิฺŒฃ˜IฬŽภํ•ช„ยรำฮบอฬุ„eลdศคˆF๊ทฝรๆาัำะณฌ฿^30ฤ๊ตฤุSธปฝ›๒žกฃฮา‚ƒฑปีJž้สวัภูIผำuษฯื๎ผัตฤยระะษ็ึฎาปกฃ

กกกกืิ1978ฤ๊„“มขาิํฃฌผำภีฑศผูศีึฎยราปึฑŒข๎™ฟอMาโถศื๗ž้ฦไตฺาปาช„ีกฃผำภีฑศผูศีึฎยร“ํำะาปึงŒฃ˜IตฤˆF๊ฃฌึยมฆำฺืŒ๎™ฟอฯํสตฝื๎ผัตฤท„ีฃฌืŒรฟ‚€ศหตฤรฟดฮผูฦฺถผืƒตรฬุ„eกฃ

ณฃาŠ†–๎}

ฟษาิอจ฿^ฤใ‚ƒ๎Aถจพฦต๊†แฃฟ
กกกกฟษาิกฃผำภีฑศผูศีึฎยร“ํำะาป‚€ณ๖ษซตฤพฦต๊๎Aถจึงณึฯตฝyกฃฮา‚ƒลcัภูIผำห๙ำะตฤพฦต๊ฝจมขมหมผบรตฤ˜I„ีย“ฯตฃฌฮา‚ƒลcึฎบฯื๗าิด_ฑฃฮา‚ƒตฤำฮฟอฤฯํสตฝาปดฮŸo‘nตฤถศผู๓w๒žกฃ
ฤใ‚ƒฟษาิฐฒลลฝำ™Cหอพฦต๊ท„ี†แฃฟ
กกกกฮา‚ƒำะถเทNทฝสฝฟษาิŒขฤ๚สๆ฿mวาพ฿ธ๑ี{ตุหออ๙ฤฟตฤตุกฃฐภจˆF๊ฝปอจท„ีกขหฝศหฝปอจท„ีบอ‚€ศหืโ‡กฃฤ๚ึปะ่ธๆิVฮา‚ƒฤฤาปทN฿mบฯฤ๚พอบรกฃ
ฮาตึ฿_ึฎบ๓ศ็บฮย“ฯตผำภีฑศผูศีึฎยรฤุฃฟ
กกกกผำภีฑศผูศีึฎยริฺรษฬุธ็žณ™Cˆ๖ตฤตึ฿_ด๓dภ๏ำะƒษ‚€ท„ีล_กฃฮา‚ƒำะนซหพด๚ฑํิฺฤวภ๏ž้ฤ๚ฬแนฉห๙ำะฑุาชตฤ…fึ๚ฃฌฐภจาปะฉศ๋พณบออจ๊Pสึภmกฃ
ฮาิ“ศ็บฮิฺพฦต๊ธฝฝีาตฝฟษ…ขลcตฤป๎„ำฤุฃฟ
กกกกห๙ำะผำภีฑศผูศีึฎยรตฤ๎™ฟอิฺตึ฿_™Cˆ๖•rถผ•สีตฝาป‚€ฬุ„eตฤšgำญะกƒิืำฃฌภ๏รๆฐบฌมหาปะฉอฦห]ตฤป๎„ำบอยรำฮกฃฤ๚฿€ฟษาิฤฮา‚ƒตฤพWีพษฯีาตฝฟษ…ขลcตฤยรำฮป๎„ำกฃ

ศหฦAVึะฮฤฯตมะฯศทๆำฐา๔,ศหฦทแย๚ด๓ฦจนษ18P,ศหฦษูธพึะฮฤืึฤปพรพร,ศหฦึะฮฤฮย๋พรศศหฟอเ